Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH TƯƠNG ĐỒNG

sự giống nhau về một số tính chất nhất định giữa các đối tượng, hiện tượng, quá trình. Trong suy luận theo TTĐ thì tri thức thu nhận được qua việc xem xét một số đối tượng hay mô hình nào đó được chuyển sang một đối tượng khác vốn dĩ khó nghiên cứu trực tiếp hơn. Những kết luận rút ra từ sự tương đồng thường chỉ có tính chất xác suất, giống như thật. Mặc dù vậy, chúng vẫn là một trong những nguồn gốc của các giả thuyết khoa học và đóng vai trò quan trọng trong các phát minh khoa học, là bước quan trọng trong việc nhận thức quy luật. Tuy nhiên, trong khi sử dụng TTĐ cần đề phòng khuynh hướng chỉ thấy giống nhau bề ngoài mà không thấy sự khác nhau về bản chất giữa các hiện tượng, các quá trình, do đó dẫn đến những kết luận sai.