Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH NGHỆ THUẬT

một trong những khái niệm quan trọng nhất của mĩ học, văn học và nghệ thuật học, nó chỉ: 1) Đặc trưng của văn học, nghệ thuật như một hình thức phản ánh và nhận thức hiện thực. 2) Trình độ hoàn thiện thẩm mĩ của tác phẩm văn học, nghệ thuật. Nhiều nhà mĩ học tư sản cho rằng TNT chỉ gắn với hình thức tác phẩm vì nội dung (triết học, chính trị) của nó nằm ngoài nghệ thuật, nên không thể xác định được giá trị của nghệ thuật. Quan điểm macxit cho rằng, trong TNT có sự kết hợp nội dung với hình thức, ở đó nội dung đóng vai trò quyết định. Các bộ phận cấu thành TNT còn là tính chân thật trong phản ánh hiện thực, lập trường, thế giới quan của văn nghệ sĩ, vv. TNT chân chính được biểu hiện ra ở quan điểm tư tưởng tiến bộ, niềm tin khoa học, lí tưởng xã hội. Toàn bộ tổ hợp phẩm chất đó được thống nhất trong khái niệm "nội dung". Nội dung được thể hiện thông qua hình thức độc đáo, vv. Nhưng những dấu hiệu đó không tồn tại tự thân, không bảo đảm cho chất lượng cao của một tác phẩm nếu chúng không nằm trong một chỉnh thể toàn vẹn, tạo nên sức mạnh gợi mở, tác động, dự báo có tính chất nhân văn và cho sự phát triển. Như vậy, TNT là phẩm chất của một tác phẩm xét về mặt quan điểm thẩm mĩ và đặc trưng sáng tạo của tác giả biểu hiện qua những yếu tố nội dung và hình thức như hệ thống hình tượng, cấu trúc nội tại, vv. TNT thể hiện trình độ am hiểu và sử dụng nghệ thuật của người văn - nghệ sĩ để tạo ra tác phẩm, làm cho nội dung của tác phẩm có sức hấp dẫn bởi cái hay, cái đẹp và ý nghĩa của hiện thực cuộc sống đã được đưa vào tác phẩm.