Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯƠNG TẢI

(Zhang Zai; 1020 - 77), nhà triết học Trung Quốc, đời Tống (Song). Quê đất Đai Lương [(Dailiang) - Hà Nam (Henan)], đỗ Tiến sĩ, làm quan ít lâu rồi bỏ về ở Lam Sơn [(Lanshan) - Thiểm Tây (Shenxi)], nhà ở trấn Hoàng Cừ, nên thường được gọi theo tên hiệu là Trương Hoàng Cừ. Hồi trẻ thích bàn việc binh, sau theo học đạo Phật, đạo Lão, cuối cùng quay về đạo Nho. Sau khi từ quan, về nhà dạy học, nghiên cứu đạo lí. Học trò ông rất đông, thành một môn phái. Tác phẩm chính: "Chính mông", "Dịch thuyết", hai bài "Đông minh" và "Tây minh" ghi lời răn dạy của ông thành tập "Ngữ lục". Trương Tải cho "khí" bao gồm cả Thái cực và âm dương trong Kinh Dịch "Một vật mà hai thể là khí. Một cho nên thần diệu; hai cho nên biến hoá" (Chính mông). Một chỉ Thái cực, thần diệu vì chi phối mọi vật. Hai chỉ âm dương, có âm và có dương nên mới biến hoá thành muôn loài. Quan niệm "khí" như thái cực, nguyên thuỷ của vũ trụ, chuyển biến thành âm dương, tạo thành muôn vật, học thuyết của Trương Tải có phần tiếp cận chủ nghĩa duy vật. Quan niệm "một bao hàm đôi" (nhất hàm lưỡng), "đôi hợp thành một" (lưỡng hợp vi nhất), có thể coi như đã thấy quy luật biện chứng: trong thống nhất bao hàm đối lập, đối lập đấu tranh vận động mà vẫn thống nhất. Trong phong trào đạo học thời Tống, bên cạnh pháp lí duy tâm, riêng Trương Tải chủ trương khí là nguồn gốc của muôn vật, mở đầu cho dòng "duy khí" thịnh hành thời nhà Thanh. Về đạo đức, do quan niệm "khí" là nguồn gốc vũ trụ, trời đất vạn vật và người đều chung một thể, nên phải lấy lòng nhân ái đối xử với mọi người và mọi vật: "Mọi người là chung ruột thịt với ta; mọi vật cùng chung với ta (cái khí của trời đất)", ("Tây minh"). Về mặt tu dưỡng, Trương Tải chủ trương "vô ngã" (không có mình, gạt bỏ mọi tự tư tự lợi) và "tồn thần" (giữ gìn thần khí, tức sức mạnh của tinh thần, của thần kinh): "vô ngã, mới sửa mình được triệt để; tồn thần mới có diệu cảm thích ứng linh hoạt với sự vật".