Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯNG CẦU Ý KIẾN

phương pháp thu thập thông tin sơ cấp bằng lời được sử dụng trong nghiên cứu xã hội học, tâm lí học, kinh tế học, dân số học và nhiều nghiên cứu xã hội học khác. Mục đích của TCYK là thu nhận thông tin về sự biểu hiện của nhận thức cá nhân và xã hội hoặc về các nhân tố khách quan, về các sự kiện, quá trình xã hội. Trong mối tác động qua lại về mặt tâm lí xã hội giữa người nghiên cứu với người được TCYK một cách trực tiếp hoặc gián tiếp mà ta có TCYK bằng phỏng vấn hoặc bằng bảng hỏi (anket). TCYK thường được sử dụng để thu thập thông tin về các vấn đề xã hội, mà khi giải quyết nó cần phải có thông tin về sự nhận thức của cá nhân và xã hội như nhu cầu, dư luận, động cơ, mục đích, định hướng giá trị của các nhóm dân cư khác nhau. TCYK cũng là một phương pháp có hiệu quả để thu thập thông tin về các nhân tố khách quan như tổ chức lao động, đời sống, giáo dục và văn hoá, vv. Trong nghiên cứu xã hội học, có nhiều dạng khác nhau về TCYK. Tiêu chuẩn để phân biệt các dạng khác nhau đó là tính tiêu chuẩn của thủ tục TCYK và đặc tính của mối liên hệ qua lại giữa người nghiên cứu và khách thể. TCYK không tiêu chuẩn (phỏng vấn tự do, giao tiếp nắm vấn đề...) được tiến hành theo kế hoạch chung, song hình thức câu hỏi và trật tự các câu hỏi không được thiết lập, người được hỏi trả lời một cách tự do. Thông tin thu được nhờ cách này, thông thường được xử lí định lượng và rất khó sử dụng trong điều tra. TCYK tiêu chuẩn (anket, phỏng vấn tiêu chuẩn, bán tiêu chuẩn) đảm bảo tính so sánh các số liệu thu được, sử dụng được các phương pháp thống kê để kiểm tra giải quyết, vv. Chất lượng của thông tin thu được bằng TCYK phụ thuộc vào người trả lời, song trong phỏng vấn nó bị người phỏng vấn chi phối, còn trong anket nó bị tác động của các câu hỏi trong bảng hỏi.