Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH HỢP MỤC ĐÍCH

đặc điểm của những hiện tượng và quá trình nhằm đạt tới một kết quả, một mục đích nhất định nào đó. THMĐ là biểu hiện đặc thù của các mối quan hệ nhân quả trong thế giới hữu cơ, trong đời sống xã hội và trong hoạt động của con người. Trong giới tự nhiên hữu cơ, THMĐ biểu lộ dưới dạng tính thích nghi, tính tự điều chỉnh, tính có phương hướng của các quá trình phát triển... đã được giải thích về mặt khoa học qua học thuyết chọn lọc tự nhiên của Đacuyn (C. Darwin). Trong đời sống xã hội, chủ nghĩa Mac quan niệm THMĐ biểu lộ ở sự thay đổi các hình thái kinh tế xã hội cũ, lỗi thời bằng các hình thái kinh tế xã hội mới, theo một trật tự có khả năng bảo đảm sự phát triển tiến bộ của xã hội, quan niệm này được chỉ rõ trong học thuyết về hình thái kinh tế xã hội nói riêng và trong chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mac nói chung. THMĐ trong hoạt động của con người là hình thức cao nhất của THMĐ, vì chỉ ở đây mới có sự gặp nhau giữa mục tiêu tự giác với các mối quan hệ nhân quả.