Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XTƠRUVÊ P. B.

(Pëtr Berngardovich Struve; 1870 - 1944), nhà kinh tế học, triết học, sử học, nhà chính luận Nga. Vào những năm 90 thế kỉ 19, Xtơruvê là đại diện của "chủ nghĩa Mac hợp pháp" - một trào lưu chính trị của trí thức tư sản Nga. Sau này, Xtơruvê trở thành nhà tư tưởng của cánh hữu trong phong trào tự do tư sản, và là một trong các thủ lĩnh của đảng dân chủ lập hiến (từ 1905). Sau Cách mạng tháng Mười, lưu vong. Về kinh tế học, Xtơruvê tán thành kinh tế học chính trị tầm thường, phủ nhận thuyết giá trị lao động. Về triết học, ông đi từ chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa Kantơ mới tới siêu hình học duy tâm tôn giáo. Các tư tưởng của Xtơruvê đã bị Lênin phê phán nghiêm khắc trong nhiều tác phẩm.