Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÍNH CHỈNH THỂ

sự thống nhất bên trong của khách thể, khi khách thể đó được xem xét một cách độc lập với môi trường ngoài (theo nghĩa tương đối vì không có một khách thể nào tồn tại bên ngoài môi trường). TCT của một khách thể là có tính lịch sử cụ thể, được quyết định bởi trình độ phát triển của tư duy khoa học. Có hai xu hướng lí giải khái niệm TCT: 1) TCT là sự bao quát đầy đủ các mặt, các thuộc tính, các mối liên hệ của khách thể (gần với khái niệm tính cụ thể); 2) TCT là tính quyết định nội tại, tính đặc thù, tính đơn nhất của khách thể (gần với khái niệm bản chất). Khái niệm TCT còn được dùng đối với các quá trình liên tục, trọn vẹn diễn ra trong những hệ thống lớn, phức tạp như hệ thống xã hội, hệ thống "tự nhiên - xã hội".