Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XPENXƠ H.

(Herbert Spencer; 1820 - 1903), nhà triết học và xã hội học duy tâm chủ nghĩa người Anh. Lúc nhỏ, được cha và chú dạy. Từ chối không vào đại học, Xpenxơ tự học, làm báo rồi dành tất cả cuộc đời cho suy tư triết học và xã hội học. Xpenxơ là người cầm đầu trường phái thực chứng chủ nghĩa Anh. Đề ra thuyết tiến hoá duy tâm và phản động. Ông muốn giải thích tất cả mọi hình thức của đời sống - trong đó bao gồm cả những hình thức của đời sống xã hội - bằng một nguyên tắc duy nhất, đó là quy luật về tiến hoá. Tại quan điểm trên, ông đưa ra thuyết hữu cơ về xã hội, coi xã hội loài người như một cơ thể sinh vật phục tùng những quy luật sinh vật, từ đó cho sự tồn tại giai cấp là "tự nhiên" và "vĩnh cửu", cho sự tồn tại các dân tộc bậc trên và bậc dưới cũng là "tự nhiên", điều này đã biện minh cho tệ phân biệt chủng tộc. Những tác phẩm chính: "Những nguyên tắc của xã hội học" (1896), "Hệ thống của triết học tổng hợp" (1904).

Xpenxơ H.