Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI QUÁ ĐỘ

xã hội đang ở trong trạng thái chuyển biến từ một hình thái xã hội này sang một hình thái xã hội khác và đó là một quá trình chuyển biến về chất, sang một hình thái xã hội cao hơn. Vd. XHQĐ từ xã hội không giai cấp sang xã hội có giai cấp trong thời cổ đại, XHQĐ từ xã hội có giai cấp sang xã hội không giai cấp trong thời đại ngày nay. Đặc điểm của XHQĐ là sự hình thành và sự củng cố cơ sở vật chất kĩ thuật, cấu trúc hạ tầng của xã hội mới, sự hình thành chuyển biến sâu sắc trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, vừa phản ánh lại vừa tác động tới sự củng cố của hình thái xã hội mới, đồng thời góp phần xoá bỏ những tàn dư của xã hội cũ tồn tại trong các mặt của đời sống xã hội.