Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI HỌC NÔNG THÔN

bộ môn xã hội học hình thành đầu thế kỉ 20 ở Hoa Kì, do kinh tế nông nghiệp tất yếu phải thích nghi với yêu cầu công nghiệp hoá của đất nước. Phương Tây quan tâm các vấn đề: phổ biến các kinh nghiệm quản lí kinh tế, sự phân hoá các tầng lớp ở nông thôn, sự tham gia của cư dân vào đời sống xã hội, gia đình ở nông thôn.

Ở các nước xã hội chủ nghĩa, XHHNT nghiên cứu sự biểu hiện của quy luật chung: nông thôn và thành thị xích lại gần nhau, giai cấp nông dângiai cấp công nhân xích lại gần nhau, lao động chân tay và lao động trí óc xích lại gần nhau ở môi trường nông thôn. Các đề tài cụ thể: tác dụng của công nghiệp hoá đối với nông thôn, các tầng lớp xã hội ở nông thôn, sự phát triển nền kinh tế tập thể, tương quan bên trong các tập thể, sự lãnh đạo các tập thể, phương thức phổ biến các tri thức kĩ thuật, mặt xã hội của việc di dân, tâm lí xã hội của nông dân, gia đình, các thiết chế xã hội ở nông thôn.