Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI HỌC NHẬN THỨC

một ngành của xã hội học, nghiên cứu các mối "tương quan chức năng" [thuật ngữ của Guavich (J. D. Gurvich)] một mặt là giữa các cấu trúc xã hội và quá trình xã hội, và mặt khác là giữa các hình thức nhất định, các nội dung của kiến thức và các hệ thống ý thức hệ. Hiện nay, về đại thể, XHHNT đang đi theo các hướng: 1) Chuyên môn hoá và do đó làm cho lĩnh vực nghiên cứu các điều kiện thực hiện sự hoạt động khoa học và nhận định, đánh giá tiến bộ; 2) Nghiên cứu về các nhóm xã hội sản sinh và tiếp nhận kiến thức (xã hội học về tri thức, về các dòng phái...); 3) Xây dựng một lí thuyết về các hình thức xã hội của nhận thức (vd. truyền thống của quần chúng).