Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÃ HỘI HỌC KINH NGHIỆM CHỦ NGHĨA

một trào lưu xã hội học hiện đại chủ trương xã hội học chỉ miêu tả các mặt cục bộ riêng lẻ trong đời sống xã hội. Đặc điểm của XHHKNCN là phân hoá đến cực độ các công trình nghiên cứu xã hội. Về phương pháp nghiên cứu, XHHKNCN sử dụng các phiếu thăm dò dư luận, phỏng vấn, các tài liệu thống kê, vv. Xt. Xã hội học kinh nghiệm.