Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TINH TẤN

siêng năng đúng đắn, chân chính. Cũng có sách Phật dùng từ chánh cần. TT có bốn nội dung: một là bỏ những điều ác đã làm; hai là tránh điều ác chưa làm; ba là tiếp tục làm những điều thiện đã làm; bốn là học làm những điều thiện chưa làm. TT là một mục trong Bát chính đạo (x. Bát chính đạo). Cũng là một mục trong sáu độ (x. Lục độ).