Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIẾN HOÁ ĐỘT BIẾN

x. Thuyết tiến hoá đột biến.