Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TIỀN ĐỀ

luận đề dùng làm cơ sở xuất phát của quá trình rút ra kết luận. Nếu quá trình là suy luận và là suy luận trực tiếp thì chỉ cần một TĐ. Song nếu quá trình lập luận là gián tiếp hoá thì cần có nhiều TĐ. Một lập luận đúng đắn hoàn toàn khi và chỉ khi người ta xuất phát từ những TĐ chân thực và biết vận dụng các quy luật và quy tắc kết luận lôgic. Cần lưu ý rằng có thể TĐ không chân thực, song do suy luận đúng đắn về mặt lôgic hình thức, kết luận vẫn có thể chân thực. Vd. Đá ăn được / Bánh mì làm bằng đá / Bánh mì ăn được.

Trường hợp TĐ chỉ có xác suất chân lí gần chân thực thì khi đó TĐ mang tính chất giả thuyết.