Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỰC HÀNH HỌC

lĩnh vực nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu những hoạt động khác nhau hay toàn bộ các hoạt động, cả những hệ phương pháp, kĩ năng và phương pháp làm việc khác nhau, nêu bật các yếu tố của chúng, dựa trên một quan điểm là xác lập hiệu quả của chúng, và trên cơ sở đó, đưa ra những lời khuyên có tính chất thực tiễn. Đồng thời cũng trên quan điểm đó mà tiến hành những công trình nghiên cứu cụ thể về lao động, kể cả sự tác động của các nhân tố chủ quan, sự tác động qua lại giữa các cá nhân và giữa cá nhân với tập thể. Đây là một trong những phương pháp nghiên cứu của xã hội học hiện đại.