Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT XÃ HỘI TIÊU THỤ

một trong những xu hướng hiện đại đang thịnh hành trong lí luận xã hội học và tương lai học phương Tây. Theo lí thuyết về xã hội tiêu thụ, xã hội loài người phát triển qua 3 giai đoạn cơ bản: giai đoạn thứ nhất - xã hội truyền thống (hoặc còn gọi là xã hội nông nghiệp), giai đoạn thứ hai - xã hội công nghiệp và giai đoạn thứ ba - xã hội tiêu thụ (còn gọi là xã hội hậu công nghiệp). Xt. Thuyết xã hội hậu công nghiệp.