Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT XÃ HỘI HỮU CƠ

học thuyết tư bản cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 coi xã hội loài người giống như một cơ thể sinh vật, cơ cấu của xã hội giống như cơ cấu của cơ thể. Chính phủ được coi như là bộ óc, đời sống kinh tế của xã hội giống như sự trao đổi chất, sự phân phối lưu thông giống như bộ máy tuần hoàn, vv. Sự phân chia giai cấp trong xã hội tư bản được coi như là hiện tượng tự nhiên, sự đấu tranh của quần chúng cách mạng như là bệnh hoạn của cơ thể. Mục đích của học thuyết này là nhằm biện hộ cho sự tồn tại hợp lí và vĩnh viễn của chủ nghĩa tư bản. Đại diện tiêu biểu: nhà triết học Anh Xpenxơ H. (H. Spencer), nhà kinh tế học và xã hội học Đức Sepflơ (A. Schäffle).