Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT XÃ HỘI HỌC TẦM THƯỜNG

theo nghĩa rộng, là thuyết xã hội học chủ trương giải thích các hiện tượng xã hội bằng cách cường điệu một chiều một số nhân tố của sự phát triển xã hội: kĩ thuật, kinh tế, chính trị, hệ tư tưởng, vv. Theo nghĩa hẹp, giải thích một cách đơn giản hoá, giáo điều chủ nghĩa về phương pháp macxit coi các hình thái ý thức xã hội (đặc biệt là triết học, văn học, nghệ thuật) chỉ là biểu hiện trực tiếp các lợi ích của một giai cấp nhất định, hoặc là kết quả trực tiếp của sự tác động của kinh tế và kĩ thuật đối với chúng. Một biến dạng của TXHHTT trong ngôn ngữ học coi ngôn ngữ là một hiện tượng giai cấp và thuộc cấu trúc thượng tầng. TXHHTT là nguồn gốc tư tưởng của các lí luận "cánh tả" xuyên tạc học thuyết của Mac về giai cấp và đấu tranh giai cấp, bác bỏ di sản văn hoá.