Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT VẬT HOẠT

học thuyết cho rằng tất cả các hình thức tồn tại của vật chất trong vũ trụ, từ các dạng vật chất vô cơ cho đến hữu cơ đều có năng lực cảm giác, tư tưởng và tâm hồn. Thực ra, cảm giác là một đặc tính của vật chất hữu cơ đã phát triển cao. TVH đã xuất hiện ngay trong triết học cổ đại Hi Lạp [Thalet (Thales) và Anaxagôrat (Anaxagoras)], sau đó có phát triển nhưng theo hình thái khác, thể hiện qua những quan điểm triết học của Tâulơn J. (J.Toland), Xpinôza B. (B. Spinoza), Điđơrô (D. Diderot), mà theo như Mac K. đánh giá, đó là biểu hiện chưa hoàn chỉnh của chủ nghĩa duy vật có tính chất nhân hình hoá, gán cho các vật và các lực lượng của tự nhiên những thuộc tính và khả năng riêng biệt của con người.