Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TRỰC CẢM

học thuyết nhận thức mang tính chất duy tâm, tôn giáo thần bí. Theo học thuyết này, con đường nhận thức chân lí không phải là con đường lôgic duy lí mà nó có tính chất đột ngột, do một trực cảm, tức là một gợi ý, một ám thị từ bên ngoài, thường là của trời, của thần linh sinh ra.