Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT TÂM VẬT SONG HÀNH

một khuynh hướng trong tâm lí học hiện đại, giải quyết theo nhị nguyên luận vấn đề mối quan hệ giữa tâm lí với sinh lí, hay vật lí, tức là vật chất. Những người tán thành thuyết này coi tâm lí và sinh lí là những chuỗi nhân quả độc lập với nhau, không phụ thuộc vào nhau, đi đôi với nhau [chẳng hạn như Vuntơ (W. Wundt), Lipman (F. A. Lipmann), vv.]. Cũng có những người lại bổ sung thêm cho lí thuyết này bằng thuyết tác động qua lại giữa cái tâm lí và cái vật lí, hay cái sinh lí như Kunpơ (O. Kulpe), vv. Họ coi quá trình sinh lí là một cơ chế vật chất bảo đảm cho hoạt động sống cũng như mọi chức năng xã hội của con người, kể cả quá trình nhận thức, phản ánh, mà thực ra thì khoa học đã chứng minh, tự bản thân nó, sinh lí không quyết định nội dung của các quá trình tâm lí.