Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT KĨ TRỊ VỀ XÃ HỘI

những quan niệm cho rằng khoa học và kĩ thuật là biện pháp duy nhất và vạn năng để giải quyết mọi vấn đề của mọi xã hội và của một trật tự thế giới mới. TKTVXH đã tuyệt đối hoá tiến bộ kĩ thuật, coi lực lượng sản xuất và quá trình phát triển lực lượng sản xuất đơn giản chỉ là quy trình kĩ thuật và công nghệ, còn quan hệ sản xuất thì bị quy thành cơ cấu kĩ thuật - tổ chức; gọi xã hội hiện đại là "xã hội quy trình công nghệ". Thuyết này còn coi đặc điểm căn bản của "xã hội quy trình công nghệ" là ở chỗ bản chất và sự phát triển của xã hội đó tuỳ thuộc trực tiếp vào trạng thái của lực lượng sản xuất, không phụ thuộc vào quan hệ giữa lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và quan hệ sở hữu. Họ cho rằng kĩ thuật và công nghệ sẽ xâm nhập vào mọi tổ chức xã hội, do đó, kĩ thuật và sản xuất vật chất là cái quyết định mọi nhân tố xã hội, qua đó, lực lượng sản xuất tự động và tự phát làm nảy sinh các quan hệ xã hội mới, quản lí và thống trị mọi quan hệ kinh tế xã hội.