Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT DIỄN DỊCH

(cg. thuyết tiên đề), lí thuyết tìm ra những định lí bằng diễn dịch xuất phát từ những tiên đề. Khái niệm lí thuyết diễn dịch đã được cụ thể hoá bằng khái niệm lí thuyết diễn dịch giả thiết, hình thành trong phương pháp luận của toán học, có tính đến tri thức khoa học dựa trên thực nghiệm và quan sát. Xt. Diễn dịch.