Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT CÂN BẰNG XÃ HỘI

một học thuyết với những quan điểm xã hội lịch sử, giải thích các quá trình phát triển và thực hiện chức năng của xã hội và các thành phần của nó trên nguyên lí cân bằng, rút ra từ khoa học tự nhiên. TCBXH ra đời từ thế kỉ 17 với các quan điểm triết học của Xpinôza (B. Spinoza), Hôpbơ (T. Hobbes) và về sau được các nhà thực chứng chủ nghĩa Côngtơ (A. Comte), Xpenxơ (H. Spencer) phát triển. Vào đầu thế kỉ 20, cái cốt lõi của TCBXH không phải là một hệ thống máy móc, mà là cơ thể sống. Trong những năm 20 thế kỉ 20, TCBXH đã được đem đối lập với quy luật biện chứng về sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Trong những năm 30 thế kỉ 20, mô hình của sự cân bằng động đã được xã hội học tư sản nghiên cứu cả về lí luận và phương pháp để duy trì và củng cố sự ổn định của xã hội tư sản.