Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT CẢI THIỆN

quan niệm về mối quan hệ giữa thiện và ác trong quá trình phát triển thế giới, mưu toan khắc phục tính cực đoan của chủ nghĩa lạc quan và chủ nghĩa bi quan. TCT thừa nhận điều ác là không thể tránh khỏi, nhưng cho rằng: với cố gắng của mình, con người dần dần tự cải thiện mình và cải thiện thế giới. Chủ nghĩa Mac cũng tin vào sự tiến bộ không có giới hạn của con người và xã hội, nhưng khác với TCT ở chỗ, cho rằng cái quyết định sự tiến bộ ấy là hoạt động cách mạng của quần chúng, phù hợp với những quy luật phát triển xã hội đã được nhận thức.