Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

trong lịch sử, thành thị xuất hiện do việc tách nghề thủ công ra khỏi nông nghiệp trong thời kì từ chế độ cộng sản nguyên thuỷ chuyển qua chế độ chủ nô. Trong xã hội có giai cấp, thành thị (công nghiệp) dần dần khác hẳn và đối lập với nông thôn (nông nghiệp). Thành thị là nơi tập trung công thương nghiệp, các tổ chức phục vụ đời sống, giáo dục, khoa học, văn hoá, trong khi nông thôn lâm vào tình trạng lạc hậu về mọi mặt. Trong chủ nghĩa tư bản, thành thị thống trị nông thôn, giai cấp tư sản bóc lột giai cấp nông dân, và trên phạm vi toàn thế giới, các nước tư bản công nghiệp bóc lột các nước nông nghiệp thuộc thế giới thứ ba. Sau cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự thống trị của giai cấp tư sản không còn, liên minh công nông được củng cố về mặt kinh tế, thì TTVNT có điều kiện cơ bản để xích lại gần nhau. Nhà nước xã hội chủ nghĩa giúp nông dân khắc phục tình trạng lạc hậu của nông thôn: đưa tiến bộ khoa học - kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phát triển các phương tiện thông tin và giao thông vận tải, phát triển giáo dục và văn hoá. Quan hệ giữa TTVNT không còn tính đối kháng; tuy nhiên, những sự khác biệt quan trọng về điều kiện lao động và sinh hoạt vẫn tồn tại trong một thời gian lâu dài. Những sự khác biệt này chỉ có thể mất dần bằng con đường phát triển lực lượng sản xuất của nông thôn, làm cho lao động nông nghiệp trở thành một ngành của sản xuất công nghiệp.