Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THANH GIÁO

giáo phái ra đời ở Anh và Xcôtlen thế kỉ 16 - 17, theo học thuyết Canvanh (Calvinisme), đòi tiếp tục phong trào Cải cách tôn giáo chống lại nền chuyên chế phong kiến và Giáo hội Anh giáo (tịch thu đất đai của nhà thờ, tách nhà thờ khỏi nhà nước, đơn giản hoá lễ nghi, bỏ chế độ giám mục...). Phê phán thói xa hoa của lớp quý tộc, truyền bá lối sống giản dị, căn cơ, tháo vát, là ngọn cờ tư tưởng của giai cấp tư sản đang tiến đến cách mạng thế kỉ 17.