Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TAM ĐOẠN LUẬN DÂY CHUYỀN

một chuỗi những tam đoạn luận, trong đó kết luận của tam đoạn luận trước là một trong những tiền đề của tam đoạn luận kế tiếp ngay sau nó.