Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯƠNG ĐỒNG

tương ứng, như nhau, ngang nhau. Trong lí luận nhận thức, hình ảnh, sự hiểu biết phù hợp với nguyên bản của nó, với khách thể, được coi là TĐ, tức là đúng đắn, xác thực, phù hợp với chân lí khách quan. Song nhận thức là một quá trình, do đó, TĐ cũng có những mức độ khác nhau của nó. Mức độ TĐ nói lên những bậc thang của nhận thức trong quá trình đi từ chân lí tương đối đến chân lí tuyệt đối, đi từ hiện tượng vào bản chất, tức là những mức độ ngày càng chính xác hơn, sâu sắc thêm và đầy đủ hơn của sự phản ánh khách thể trong nhận thức.