Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỰ Ý THỨC

việc con người nhận thức và đánh giá bản thân mình về hiểu biết, phẩm giá, lợi ích, mục đích, lí tưởng... của mình với tư cách là một nhân cách đang tư duy và hoạt động có ý thức. Nhờ TYT, con người tự tách mình khỏi thế giới xung quanh, xác định được vị trí và vai trò của mình trong thế giới đó. TYT hình thành không những trong từng cá nhân mà cả trong những cộng đồng, tập đoàn người lớn, nhỏ. TYT của giai cấp vô sản xuất hiện khi giai cấp đó nhận thức được vị trí của mình trong xã hội, hiểu rõ được lợi ích, mục đích, và sứ mệnh lịch sử của mình. Nhờ vậy, giai cấp vô sản mới chuyển từ giai cấp "tự nó" thành giai cấp "vì mình". TYT của cá nhân cũng như của tập đoàn được hình thành trong quá trình hoạt động thực tiễn. Hệ tư tưởng của một giai cấp về mặt lí luận là TYT của giai cấp ấy.