Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỰ DO TÍN NGƯỠNG

quyền của công dân theo hoặc không theo tôn giáo, tiến hành thờ cúng tôn giáo, hoặc tuyên truyền vô thần. Yêu cầu TDTN được đưa ra vào thời kì cách mạng tư sản, khi giai cấp tư sản đấu tranh chống lại giai cấp phong kiến là giai cấp dựa vào quyền lực của giáo hội. Giai cấp tư sản chống lại sự can thiệp của đạo Thiên Chúa vào công việc của nhà nước, đòi tự do tôn giáo. Tuy vậy, trong các nước tư bản chủ nghĩa, tôn giáo vẫn luôn bị lợi dụng để nô dịch và chia rẽ nhân dân lao động. Chỉ ở các nước xã hội chủ nghĩa mới có TDTN thực sự. Nhà nước tôn trọng mọi tín ngưỡng cũng như tư tưởng vô thần, chống lại mọi kì thị tôn giáo, đồng thời chăm lo nâng cao trình độ văn hoá, khoa học cho quần chúng, bài trừ mê tín dị đoan.