Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỪ TRỪU TƯỢNG ĐẾN CỤ THỂ

phương pháp khoa học tổng hợp cái trừu tượng về từng mặt, từng thuộc tính, từng mối quan hệ của sự vật, hiện tượng để tái tạo lại cái cụ thể trong tư duy. Cái cụ thể trong tư duy là sự tái hiện đầy đủ nhất về bản chất cái cụ thể trong thực tế. Đi TTTĐCT là "phương pháp nhờ đó mà tư duy quán triệt được cái cụ thể và tái tạo nó với tư cách là một cái cụ thể trong tư duy" (Mac và Enghen). Quá trình biện chứng của nhận thức chân lí khách quan trải qua hai giai đoạn: trực quan sinh động và tư duy trừu tượng. Đó chính là quá trình di chuyển cái cụ thể cảm tính vào trong đầu óc con người và cải biến, xây dựng ở trong đó cái cụ thể tinh thần. Ở giai đoạn thứ nhất, toàn bộ các biểu tượng biến thành những tính quy định trừu tượng; ở giai đoạn thứ hai, sự tổng hợp những tính quy định trừu tượng này lại dẫn đến sự tái tạo ra cái cụ thể trong tư duy. Phương pháp đi TTTĐCT chính là sự khái quát giai đoạn thứ hai. Mac là người đã sử dụng thành công phương pháp này trong bộ "Tư bản".