Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TƯ TƯỞNG VÀ TỔ CHỨC

hai mặt tất yếu, gắn bó với nhau trong công tác xây dựng đảng cộng sản và trong hoạt động của đảng. Vận dụng quan điểm macxit về sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn vào công tác xây dựng đảng, Lênin bác bỏ thuyết tự phát, các thiên hướng bè phái, vô chính phủ trong phong trào công nhân. Theo Lênin, đảng macxit phải đưa lí luận chủ nghĩa xã hội vào phong trào công nhân và tổ chức công nhân thành đội quân cách mạng. "Trong cuộc đấu tranh để giành chính quyền, giai cấp vô sản không có vũ khí nào khác hơn sự tổ chức, giai cấp vô sản có thể thành một lực lượng vô địch, vì một lẽ duy nhất: sự thống nhất tư tưởng của giai cấp dựa trên cơ sở những nguyên lí của chủ nghĩa Mac, được củng cố bằng sự thống nhất vật chất của tổ chức, tập hợp hàng triệu người lao động thành một đạo quân của giai cấp công nhân" (Lênin). Trong sự nghiệp cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới, điều quan trọng là đảng cộng sản đưa ra được đường lối chính trị đúng đắn, song điều quyết định đường lối ấy có biến thành hiện thực hay không lại là năng lực tổ chức thực tiễn.