Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
"VẬT TỰ NÓ"

một khái niệm cơ bản của Kantơ I. (I. Kant). Ông thừa nhận thế giới khách quan tồn tại độc lập với ý thức của con người, thế giới này bao gồm những VTN. Thuyết bất khả tri hay "không thể biết" của ông đã khẳng định rằng VTN là không thể nhận thức được; con người có thể nhận thức những hiện tượng bề ngoài, chứ không thể nào biết được bản chất sâu xa của VTN. Trong lịch sử triết học, quan niệm VTN của Kantơ đã bị phê phán là một khái niệm trống rỗng, và với VTN, học thuyết của Kantơ đã dẫn đến chủ nghĩa duy tâm tiên nghiệm. Hêghen G. V. F. (G. W. F. Hegel) phê phán khái niệm VTN là tách rời bản chất và hiện tượng. Trên quan điểm duy vật biện chứng, Enghen tiếp tục phê phán Kantơ, ông khẳng định rằng con người có thể nhận thức được và nhận thức đúng được bản chất mọi sự vật và hiện tượng, không có một ranh giới VTN nào mà nhận thức của con người không thể vượt qua được. Nhận thức là một quá trình không ngừng đi sâu vào bản chất sự vật, là quá trình biến VTN thành "vật cho ta".