Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VẤN ĐỀ TÂM LÍ - VẬT LÍ

  theo nghĩa rộng, là vấn đề mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lí với các hiện tượng vật lí; theo nghĩa hẹp, là vấn đề mối quan hệ giữa các quá trình tâm lí và các quá trình sinh lí (các quá trình hocmon thần kinh). VĐTL - VL trở thành vấn đề đặc biệt gay gắt ở thế kỉ 17 khi Đêcac (R. Descartes) khẳng định sự tồn tại của hai thực thể (thực thể vật chất là một thực thể có quảng tính và không biết tư duy; và thực thể linh hồn là thực thể biết tư duy nhưng không có quảng tính) và do đó, đem đối lập linh hồn với thể xác. Đồng thời cũng trên cơ sở triết học siêu hình thế kỉ 17 đã phát sinh thuyết tâm vật song hành để giải quyết vấn đề mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lí và các hiện tượng vật lí hay sinh lí. Song thuyết tâm vật song hành là một lí thuyết nhị nguyên, nó mang lập trường duy tâm với cách giải quyết của Laibnit (G. W. Leibniz) và Malơbrăngsơ (N. Malebranche) và mang lập trường duy vật với Halây (D. Hartley). Đối lập với VĐTL - VL, chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng cái tâm lí không phải là một thực thể đặc thù mà là sản phẩm của sự phát triển vật chất.