Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẬT ĐẢN

ngày sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Do lịch pháp và truyền thừa khác nhau, cho nên có nhiều thuyết khác nhau về năm sinh và ngày sinh của Tất Đạt Đa tức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật giáo Bắc Tông theo thư tịch Trung Quốc cho rằng Tất Đạt Đa sinh vào ngày 8 tháng 4 âm lịch, năm thứ 9 đời Chu Trang Vương (tức năm 668 tCn.). Phật giáo Nam Tông cho rằng Tất Đạt Đa sinh vào ngày trăng tròn tháng Vaisakha năm 623 tCn. nên lấy ngày rằm tháng tư làm PĐ.

 Phật Đản
Lễ Phật Đản ở Đức Trọng (Lâm Đồng)