Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẤU TRANH SINH TỒN

sự tác động trở lại của cơ thể đối với những nhân tố ngoại giới không thuận lợi cho sự sống và phát triển của mình, nghĩa là giải quyết mâu thuẫn giữa cơ thể và ngoại giới để tồn tại và phát triển. Qua cuộc đấu tranh ấy, những cơ thể nào không thích ứng được với ngoại cảnh sẽ bị đào thải, cơ thể nào thích ứng tốt thì ở cơ thể đó xuất hiện những đặc tính mới được tích luỹ và truyền lại cho thế hệ sau, nhờ đó mà tạo ra một loài mới. ĐTST chỉ là một mặt, một nhân tố của quá trình tiến hoá của sinh giới.