Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỐI TƯỢNG HOÁ VÀ GIẢI ĐỐI TƯỢNG HOÁ

cặp phạm trù triết học macxit phản ánh sự thống nhất và chuyển hoá của các mặt đối lập trong hoạt động với đối tượng của con người. Đối tượng hoá là quá trình trong đó năng lực của con người chuyển và thể hiện vào đối tượng, nhờ vậy mà đối tượng trở thành "đối tượng đã nhân loại hoá". Hoạt động của con người được đối tượng hoá chẳng những trong thành quả bên ngoài mà cả trong bản lĩnh của chủ thể. Con người cải tạo thế giới, đồng thời cải tạo bản thân mình. Giải đối tượng hoá là quá trình trong đó, bản chất, những đặc tính, "lôgic của đối tượng" được con người nắm lấy và đưa vào hoạt động của mình, trở thành năng lực của con người; nhờ đó mà khả năng nhận thức và cải tạo thế giới của con người được phát triển. ĐTHVGĐTH nói lên sự vận động và phát triển nội tại của văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần như là một chỉnh thể sống, chỉ tồn tại trong quá trình không ngừng được tái tạo bằng hoạt động của con người. Sự phát hiện ra cặp phạm trù ĐTHVGĐTH của Mac làm nền tảng cho việc nghiên cứu vấn đề mối quan hệ qua lại giữa khách thể hiện thực và hoạt động của chủ thể (con người).