Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐINTHÂY V.

 (Wilhelm Dilthey; 1833 - 1911), nhà triết học Đức. Con một mục sư. Đinthây đưa ra khái niệm các khoa học về tâm linh (geisteswissenschaften), gần đây, được gọi là các "khoa học về con người", khác với các khoa học tự nhiên và khoa học chính xác. Về triết học, mặc dù Đinthây chủ trương, có phương pháp chặt chẽ nhưng không thể chỉ hạn chế nó trong các nguồn trí tuệ suy lí. Theo Đinthây, có tồn tại một trực giác về thế giới con người, văn hoá và xã hội mà người ta có thể lĩnh hội được bằng tâm linh. Những tác phẩm chính: "Nhập môn các khoa học nhân văn" (1883), "Lí luận về thế giới quan", "Thế giới tâm linh".

Các tác phẩm của Đinthây đã có ảnh hưởng đến xã hội học và khoa học tâm lí xã hội sau này.

Đinthây V.