Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DÂN CHỦ NGUYÊN THỦY

hình thức tự quản (nguyên thuỷ) trong các cộng đồng thị tộc, bộ lạc, trước khi xã hội phân chia thành giai cấp và có nhà nước. Đặc trưng cơ bản của tự quản nguyên thuỷ: 1) Người đứng đầu thị tộc, bộ lạc do tất cả các thành viên trong thị tộc bầu ra; 2) Mọi thành viên trong thị tộc đều có quyền lợi và nghĩa vụ ngang nhau; 3) Tất cả mọi công việc trong thị tộc, bộ lạc đều được các thành viên tham gia bàn bạc; 4) Đối với khu vực có cư dân đông hơn và lãnh thổ rộng lớn hơn, DCNT được thực hiện một cách gián tiếp. Người đứng đầu là do hội đồng những người đứng đầu bộ lạc bầu ra. Hình thức dân chủ của nhà nước chủ nô sau này là sự phát triển có tính kế thừa nền DCNT đó.