Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẢNG CỘNG SẢN

chính đảng của giai cấp vô sản, tập hợp những người ưu tú trong giai cấp công nhân, tự nguyện chiến đấu cho lí tưởng cộng sản, lấy chủ nghĩa Mac - Lênin làm nền tảng tư tưởng và được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Khác với các đảng xã hội chủ nghĩa cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, tự hạn chế trong đấu tranh nghị trường, các ĐCS - đảng vô sản kiểu mới chủ trương kiên quyết lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản và các giai cấp bóc lột khác, dùng biện pháp cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội xã hội chủ nghĩa. Trong lịch sử, ĐCS là kết quả của quá trình truyền bá chủ nghĩa Mac vào phong trào đấu tranh tự phát của giai cấp vô sản. Cùng với sự gia tăng ảnh hưởng của hệ tư tưởng vô sản (chủ nghĩa Mac - Lênin), ĐCS ngày nay càng thu hút vào trong hàng ngũ của mình những phần tử ưu tú thuộc các giai cấp, tầng lớp xã hội khác tán thành chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Ở Việt Nam, ĐCS ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mac - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.