Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI

nguyên nhân bên trong thôi thúc con người hành động để thoả mãn một nhu cầu nào đó. Hoạt động của con người có thể do một hoặc nhiều động cơ. Động cơ bao gồm nhiều loại: lợi ích, sở thích, tình cảm, lí tưởng và nhiều hiện tượng tâm lí khác. Việc xác định động cơ đúng đắn, kết hợp tốt giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và xã hội; khắc phục những tư tưởng ích kỉ, cục bộ, bản vị, phường hội, những thiên kiến... là kết quả của quá trình giáo dục và tự giáo dục của cuộc đấu tranh tư tưởng nhằm phân rõ đúng sai, phải trái, lợi hại, hệ quả trước mắt và lâu dài, vv.