Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VAITƠLINH V. C.

(Wilhelm Cristian Weitling; 1808 - 71), thợ may người Đức, tham gia cách mạng, sau trở thành người lãnh đạo và nhà lí luận của liên đoàn những người chính nghĩa; đại biểu xuất sắc của chủ nghĩa cộng sản không tưởng Đức. Mac thừa nhận công lao của Vaitơlinh trong việc phát triển tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Tác phẩm chủ yếu của ông "Những bảo đảm của hài hoà và tự do" (1842) được Mac coi là "áng văn đầu tiên vô song và rực rỡ của công nhân Đức". Do bản năng giai cấp và kinh nghiệm sống của một người vô sản, Vaitơlinh cảm thấy được rằng chỉ có qua một cuộc cách mạng nhân dân sâu sắc, người ta mới đi tới được chủ nghĩa cộng sản. Điều hạn chế ở Vaitơlinh là ở chỗ, không thấy giai cấp công nhân công nghiệp là người cải tạo xã hội, không nêu bật được vị trí của họ trong quần chúng bị áp bức, trái lại coi tầng lớp vô sản lưu manh là thành phần cách mạng nhất. Do thiếu quan điểm lịch sử, Vaitơlinh phủ nhận tính tất yếu của một cuộc cách mạng dân chủ tư sản đối với nước Đức lúc bấy giờ và phản đối giai cấp công nhân liên minh với những phần tử dân chủ tư sản; cũng như một số nhà xã hội chủ nghĩa trước đây, Vaitơlinh đặt hi vọng vào việc thành lập những khu di dân cộng sản chủ nghĩa. Năm 1849, lưu vong sang Mĩ.

              

       Vaitơlinh V. C.