Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

sự đấu tranh tự giải phóng mình của giai cấp công nhân khỏi sự bóc lột tư bản chủ nghĩa, đồng thời cũng giải phóng xã hội khỏi sự phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp triền miên bằng cách xây dựng xã hội không giai cấp. VTLSCGCCN do địa vị kinh tế xã hội của nó trong xã hội tư bản quyết định: 1) Điều kiện sống của giai cấp công nhân buộc họ phải chống lại chủ nghĩa tư bản, điều này phù hợp với hướng phát triển của lực lượng sản xuất ngày càng xã hội hoá đòi hỏi phải xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản, xây dựng chủ nghĩa xã hội. 2) Lực lượng sản xuất phát triển (công nghiệp hoá, tự động hoá) làm cho các giai cấp lao động khác suy tàn đi, mở rộng đội ngũ của giai cấp công nhân làm cho nó có vai trò ngày càng lớn trong hệ thống sản xuất. 3) Giai cấp công nhân là giai cấp có tính tổ chức, tinh thần tập thể và tinh thần quốc tế cao, dễ dàng tiếp thu hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. 4) Lợi ích của giai cấp công nhân trùng với lợi ích của toàn bộ loài người cần lao và tiến bộ. Trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, giai cấp công nhân không chỉ thể hiện vai trò lịch sử của mình ở các nước tư bản phát triển, mà cả ở các nước thuộc địa (công nghiệp mới phát triển; giai cấp công nhân mới hình thành), ở đây sự nghiệp giải phóng giai cấp của giai cấp công nhân gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc và phong trào yêu nước.

Ngày nay, khi xã hội loài người bắt đầu bước vào nền văn minh tri thức, khoa học kĩ thuật công nghệ trở thành lực lượng sản xuất quan trọng nhất, dẫn đến nhiều biến đổi quan trọng trong cơ cấu giai cấp - xã hội, đòi hỏi có sự tiếp cận mới về vị trí vai trò lịch sử của các giai cấp, tầng lớp xã hội, kể cả giai cấp công nhân.