Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÚNG SINH

 (cg. hữu tình), khái niệm Phật giáo, chỉ tất cả các loài sinh vật có tâm thức ở trình độ thấp hay cao, trong đó có loài người. Từ CS có các nghĩa như sau: 1) Khi còn chưa giác ngộ và giải thoát, một loài hữu tình phải tái sinh nhiều lần, quay đi quay lại trong các cõi sống. Vì phải sinh lại nhiều lần, cho nên gọi là CS. 2) Mỗi CS không phải là một thể đơn nhất, mà là do nhiều yếu tố tạo thành, tức là các yếu tố tinh thần và vật chất (xt. Ngũ uẩn). 3) Các CS không phải tái sinh lại trong một cõi sống mà trong nhiều cõi sống khác nhau. Theo đạo Phật, có sáu cõi, gồm ba cõi lành là cõi Trời, cõi Người, cõi A Tu La; và ba cõi ác là cõi địa ngục, quỷ đói và súc sinh.