Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
YẾU TỐ LÔGIC

 thành phần cuối cùng của sự phân tích lôgic, từ đó, giống như những viên gạch xây nên toà nhà, xây nên hệ thống lôgic. Trong lôgic mệnh đề cổ điển, những YTL tạo thành bộ chữ cái của ngôn ngữ lôgic mệnh đề, bao gồm: 1) Các biến mệnh đề A, B, C... 2) Các tác tử lôgic cơ bản như phép phủ định (Ø), phép hội (Ù), phép tuyển (V), phép kéo theo (®), vv. Ngoài các YTL này, trong bộ chữ cái của ngôn ngữ lôgic vị từ cổ điển còn có thêm các YTL khác: 1) Phép lượng từ hoá toàn thể ("); 2) Phép lượng từ hoá bộ phận ($); 3) Các biến vị từ P(x), R(x, y), vv.

Trong sơ đồ lắp ghép và hoạt động của máy tính điện tử, người ta mô hình hoá các YTL bằng các sơ đồ điện tử: 1) Phép phủ định, trong đó B là kí hiệu lối vào; B1 - kí hiệu lối ra; R - điện trở; 2) Phép hội, trong đó B và B1 là lối vào; B2 - lối ra; R - điện trở; 3) Phép tuyển: trong đó, B và B1 là lối vào; B2 - lối ra; R - điện trở.