Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA DUY KHOA HỌC

học thuyết cho rằng chỉ có một nhận thức có giá trị là nhận thức của khoa học tự nhiên, chủ yếu là các khoa học vật lí học - hoá học, đồng thời coi phương pháp của các khoa học đó là phương pháp duy nhất có giá trị. Nó tuyệt đối hoá các ngành khoa học tự nhiên, coi đó là tri thức khoa học duy nhất, đồng thời phủ nhận vai trò thế giới quan triết học, coi đó như là vấn đề không có nội dung và ý nghĩa nhận thức. Về mặt này, nó giống chủ nghĩa thực chứng. Về mặt triết học, CNDKH phủ nhận tính độc lập của triết học và vai trò độc đáo của triết học đối với các ngành khoa học khác, không công nhận triết học là một hình thái đặc biệt của ý thức xã hội và có tính đặc thù của nó, so với kiến thức của các khoa học chuyên ngành khác.