Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA DUY DANH

trào lưu triết học kinh viện thời trung đại, đối lập với chủ nghĩa thực tại. CNDD khẳng định có các sự vật riêng lẻ tồn tại thực tế thì mới có những khái niệm về chúng. Các khái niệm về các sự vật chẳng qua chỉ là những từ, những thuật ngữ diễn đạt các sự vật đó, những tên gọi các sự vật đó, chỉ là sự đặt tên cho các sự vật đó. Cũng do đó có tên gọi trào lưu này là CNDD. CNDD gắn liền với những khuynh hướng duy vật trong việc thừa nhận sự vật có trước, khái niệm có sau. Mac coi CNDD là biểu hiện đầu tiên của chủ nghĩa duy vật trong thời trung đại. Ra đời trong các thế kỉ 11, 12, CNDD đặc biệt được phát triển trong các thế kỉ 14, 15. Các đại biểu: Rôxêlinut (Roscellinus), Abêla (P. Abélard), Xcôt (J. D. Scot), Ôccam (W. Occam).