Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỦ NGHĨA CHỐNG CỘNG

hệ thống những luận điểm tuyên truyền và chính sách của chủ nghĩa đế quốc chống lại phong trào công nhân cách mạng mà lí tưởng là chủ nghĩa cộng sản. Hoạt động của CNCC nhằm vu khống, khiêu khích, phá hoại, xuyên tạc lí tưởng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, chia rẽ phong trào cộng sản quốc tế. Những luận điểm tuyên truyền chống cộng thì có nhiều và thay đổi theo tình hình lịch sử, song về cơ bản có hai hướng chủ yếu. Hướng thứ nhất mưu đồ "chứng minh" rằng chủ nghĩa cộng sản là không tưởng, không thể thực hiện được, nhân danh "bản tính" con người vốn là tư hữu, ích kỉ. Hướng thứ hai là coi những khuyết điểm và yếu kém trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội không phải là do sai lầm chủ quan duy ý chí của người thực hiện, mà là thể hiện bản chất của chủ nghĩa cộng sản.